An introduction to the gu-zheng Musical score 2002